Moravskoslezský kraj do tří let zavede vodíkové technologie do dopravy

V Impact Hubu byl zahájen nový program pro inovace Chytrá myšlenka, kterou Impact Hub realizuje ve spolupráci s Moravskoslezským krajem. Uspořádali jsme kulatý stůl na téma „Čistá mobilita, využití vodíkových technologií v regionu“, u kterého v dubnu zasedli zástupci Statutárního města Ostrava a významných podnikatelských subjektů regionu.

Program realizuje Moravskoslezský kraj ve spolupráci s sítí Impact Hub a obsahuje několik částí. Jednou z nich jsou právě kulaté stoly určené k diskuzím o směřování kraje v oblasti inovací a udržitelného rozvoje. Během prvního z nich náměstek hejtmana Moravskoslezkého kraje Jakub Unucka definoval tři základní témata, která v této době region pálí, a vyzval účastníky k diskuzi.

Prvním tématem je odliv mladých lidí z regionu, kdy je jedním z hlavních důvodů k odchodu znečištěné životní prostředí. Otázkou zůstává, jak nadále snižovat emise a jak smysluplně investovat peníze v této oblasti. Druhým, velmi významným bodem je rozhodnutí o strategickém směřování železniční dopravy v nadcházejících 15 letech, do jaké míry do nich lze implementovat vodíkové technologie. A s ním souvisí i třetí bod, kterým je implementace čisté vodíkové technologie také do autobusové a silniční dopravy.

Nad těmito body se rozpoutala živá diskuze, která obsahovala i řadu příkladů z již realizovaných koncepcí v zahraničí. Pavel Juříček z Brano Group, která právě dokončuje v Kalifornii zakázku na výstavbu deseti továren na vodík, uvedl příklady toho, jak pobídku podobných projektů řeší USA. Mimo jiné upozornil na to, že česká vláda vyhlásila stamilionovou podporu pro vznik vodíkových stanic, po kterých se volá i v dalších krajích České republiky.  Na to, že otázka vodíkové mobility je širší a spadá do celkové energetické koncepce státu, upozornil také Martin Chovanec z Dopravního podniku Ostrava, podle něhož bude řešení této otázky bez podpory státu a pouze na úrovni kraje jen nejistým pokusem.

Jan Světlík z Vítkovice Machinery Group ale upozornil na to, že situaci lze řešit i na lokální úrovni a začít alespoň minimálním počtem dopravních prostředků na vodíkový pohon, s čímž souhlasí také Pavel Juříček. Podle něj pak mají v prvním kroku vytvořit vhodné vstupní podmínky hejtmani krajů, které by umožnily rychlý rozvoj infrastruktury s maximálním zapojením soukromých subjektů do dalšího pozvolného rozvoje tak, aby se nadměrnou intervencí veřejné správy nedoformoval trh.

Pro realizaci koncepce implementace vodíkových technologií v dopravě Moravskoslezského kraje je podle diskutujících stěžejní ujasnění několika důležitých bodů. Jedním z nich je způsob výroby vodíku. I zde se musí zvažovat všechna pro a proti a v konečné fázi přemýšlet nad tím, jak vodík skladovat a převážet. Jednou z cest je zapojení společnosti BorsodChem jako významného dodavatele této suroviny v regionu. Dále je potřeba ošetřit legislativní rámec jejího využití.

Jednou z možností jak rychle a s minimálními náklady na pořízení nastartovat vodíkovou mobilitu, by podle slov generálního ředitele Hyundai Petra Vaňka, mohlo být pořízení mobilní čerpací stanice. „Nemělo by se čekat na to, až se rozhoupe stát. Ale zkusit se vydat touto cestou, která celou situaci rozhýbe. Když potenciální řidiči a spotřebitelé uvidí, že se věci posouvají kupředu, může to přinést kýžený efekt,” uvedl v rámci diskuse Petr Vaněk..

Účastníci kulatého stolu se shodli, že plánem blízké budoucnosti je začít výstavbu alespoň tří plnících vodíkových stanic  v Moravskoslezském kraji, a to v Opavě, Ostravě a Havířově. Otázka výroby vodíku a jeho dopravy a skladování je v současné době již vyřešena, teď je třeba vyřešit, jak celou infrastrukturu efektivně zavést v Moravskoslezském regionu a vytvořit udržitelný vodíkový ekosystém, nejlépe za účasti místních subjektů.

Zavedení plnící infrastruktury je klíčové pro vstup vodíkových dopravních prostředků a jejich uživatelů. Jednou z variant může být využití současné nabídky sériově vyráběných vodíkových automobilů, které má ve svém portfoliu například společnost Hyundai nebo Toyota. Efektivní vodíkové řešení se dá využít také pro městskou hromadnou dopravu a pro železnici.

Závěrem účastníci diskuze vyzvali v konsensu zástupce celého projektu k vytvoření akčního plánu s konkrétními kroky, které pokryjí všechna výše zmiňovaná témata a zodpoví otázky přísedících, tak aby mohlo v kraji dojít, podle optimistické prognózy v horizontu tří let, k reálnému zavedení vodíkové infrastruktury.   

Program Chytrá myšlenka Moravskoslezského kraje se zaměřuje na podporu inovačního prostředí v regionu. Směřování kraje v oblasti inovací a udržitelného rozvoje bude tématem kulatých stolů a oborových diskusí. Současné prostředí bude zmapováno chystanou studií inovativních projektů a činností subjektů přímo spojených s krajem. Na programu jsou také dva hackathony na téma chytré mobility spolupořádané odborníky z oblasti ICT infrastruktury. Významnou součástí je pak akcelerace vybraných projektů, do které se mohou hlásit všichni, jež mají ambici přispět inovativnímu prostředí kraje a jejichž nápad si zaslouží šanci na rozvoj.

Zpět na všechny příběhy